“Zvakanyorwa zvichinzi: Ivai vatsvene, nokuti ini ndiri mutsvene” (Shona – Sanctification message)

zimbabwe-map1 Peter 1:16 -‘.. zvakanyorwa zvichinzi: ” Ivai vatsvene, nokuti ini ndiri mutsvene…”

Zvinorevei kunatswa? Kunatswa “kusarudzwa naMwari sezvaakafunga” kana “kubviswa muzvivi nemweya yakasviba. “Mubhaibheri ” kunatswa “zvakafanana nekuva “mutsvene. ” Tsananguro yekunatswa ine zvirevo zviviri – kubviswa muzvivi nekuzvipira pamifungo yaMwari [zvinova ‘kuda kwaMwari].

Mukudzidza, tinosangana nekunatswa munenzira nhatu: zvakaitika, zvirikuitika, zvichazoitika. Semakristu, tinogona kuti takanatswa, tirikunatswa , tichanatswa.

Zvakaitika” {past tense} patakanatswa zvinoreva takanatswa pataka shandurwa nekutendeuka pazvivi. Takanatswa pataka pupura kuti ropa raJesu ritifukidze. Ropa raJesu harina kungotiunzira kuregererwa ipapo, asi rakatiita vaMwari, vaakatsanangura. Takanatswa Jesu paakdeura ropa rake pa Calvary, nepaaka durura mweya mutsvene Pentercost. Muhupenyu wedu, nguva yoruponeso rwedu ndipo apo ropa raJesu parinotisangura basa raMwari, mweya mutsvene wogara matiri, uchishandura hunu wedu. Mupfungwa ye”zvakaitika” kunatswa kwakanga kuri kuita kwaMwari muupenyu wedu ipapo.

Pakuwedzera tingangoti takanatswa [zvakaitika], toti tirikunatswa, nekuti kunatswa chitiko nokuitika. Chiiko chkunatswa ndizvo zvinhu zvatinorarama zuva nezuva patirikukura pamweya, tichiva vanoteerera zvikuru kuna Jesu.

Chikamu che “chiitiko” chekunatswa kungodzidza zvifadza Mwari, nezvisingamufadze. Bhaibheri rinodana kukurakana kuuwedzera mukunzwisisa kwedu [tarira colosians 1:9 ne 2:2; 2 Corinthians 6:6]. Tinodzidza nenguva kuti tinodzivirira sei mikana yekuwa pamweya nekuwira mumiyedzo, nenzira dzekumira pamiyedzo yatichiri kusangana nayo. “Hakuna miyedzo yakubatai, asi yavanhu vose. Mwari wakatendeka, haangatenderi kuti muidzwe kupfuura pamunogona, ” [1 cor 10:13]. Chimwe chikamu chokunatswa kudzidza zvatinoda, toregera nharo kudyara hunu, kuti tikwanise kuzvidzora. [1 thess 5:6-8; titus 1:8, 2: 2-6, 2:12; peter 1:13].

Mweya mutsvene unobereka kuzvidzora [Galatians 5:23]. Kana tichikura pakuzvidzora tiri pazvokwadi kushandirana nemweya mutsvene zvauri kuedza kubereka matiri.

Tichati tichanatswa [zvichazoitika] nekuti tinenge tisisinazvitadzo, nekuva kure nemiyedzo kana svika kudenga tava kurarama hupenyu husingaperi. Ndipo panoperera zvatakanatswa, nezvatiri kunatswa mazuva ekurarama panyika. Ndicho chinangwa chedu.

Zvinhu zvisiri kunatswa:
1) kuchengeta gwaro remurairo [matt 23:23-24; Luke 18:11-13; Colo 2:20-23; Gala 5:6]
2) Kuzvinatsa kunze nechinamato mukati makashata [Matt 23:25-28; 2 Timothy 3:5]
3) Kwana nzira dzekuzviita mutsvene kudarika vanhu varipo(matt 23:5-12; john 9:40-41]
4) Kubatirira pachikare , sokunge maitiro namafungiro emadziteteguru edu akanga “akanatswa” azvino haana. Ichokwadi kuti nyika yashata zvikuru makore adarika, sezvakarewa naJesu. Madzinza akare akanga aineo vanha vemunyika nehunu wemunyika wairamba mweya mutsvene – izvi chnyakare kwatiri nhasi. Kunatswa hakunei nechivanhu. [Matt 15:1-12; gala 1:14; colo 2:8].

Kunatswa hurongwa waMwari mubhaibheri rose, 1 Peter 1:16 yakatorwa mu Old testament:

Nokuti ndini Jehova, Mwari wenyu;naizvozvo zvitsaurei, muve vatsvene, nokuti ini ndiri mutsvene;musazvisvibisa nechinokambaira chipi nechipi chinopfakanyika panyika. Nokuti ndiniJehova wakakubuudisai panyika yeEgipita, kuti ndive Mwari wenyu; naizvozvo muve vatsvene, nokuti ndiri mutsvene. [revitiko 11:44-45]

Revitiko 19:2 – Taura neungano yose yavana vaIsraeri, uti kwavari; Ivai vatsvene, nokuti ndiri mutsvene.

Translated from: “What is Sanctification?